ویژگی های 3 سبک اصلی مطرح در قلمزنی نقره ایران کدامند ؟

ویژگی های 3 سبک اصلی مطرح در قلمزنی نقره ایران کدامند ؟

3 سبک اصلی مطرح در قلمزنی نقره ایران در این مقاله از نقره گل به بررسی سبک های اصلی قلمزنی نقره ایران پرداختیم که هرکدام چه ویژگی هایی دارند و به چه روش هایی روی فلز های مختلف از جمله نقره کار میکنند. 3 سبک اصلی عبارتند از : شیراز تبریز اصفهان قلمزنی شیراز : […]